Skip to content
משחק הזכרון​

גזרו את הקלפים המופיעים בדף הבריסטול המצורף לחוברת.

הקלפים ישמשו אתכם כדי לשחק את משחק הזיכרון, כאשר המטרה היא ליצור זוגות של קלפים שמתאימים אחד לשני.

אילו קלפים מתאימים אחד לשני?
יש שתי אפשרויות להתאים בין שני קלפים כדי ליצור זוג:
1. התאמה בין דמות לבין שמה בסיפור איך ספרו בתקופת האבן?
2. התאמה בין מספר האבנים המצוירות על גבי קלף אחד לבין המספר הרשום על גבי הקלף השני

ערבבו את הקלפים והניחו אותם זה ליד זה על גבי משטח ישר, כשהם הפוכים (כלומר הצד שהציור מופיע עליו הוא כלפי מטה, והצד החלק כלפי מעלה).

המשתתפים משחקים לפי תורות. כשיגיע התור שלכם, הפכו שני קלפים, במטרה למצוא זוגות מתאימים של קלפים.
אם שני הקלפים שהפכתם מתאימים אחד לשני, יש לכם זוג! שמרו את זוג הקלפים אצלכם.
אם שני הקלפים שהפכתם אינם מתאימים אחד לשני, הפכו אותם והחזירו אותם למקומם. התור עובר לשחקן הבא.
השחקן או השחקנית שצברו את מספר הזוגות הגדול ביותר, הם המנצחים במשחק.

הוראות הורדה והדפסה:

  1. לחצו על השלוש נקודות […] בצד ימין מתחת ל-pdf (תמונה להמחשה)

2. בתפריט שיפתח, לחצו על Download PDF file

3. הקובץ ישמר בתקיית ההורדות, משם תוכלו להדפיס ישירות.